Armenian Card | ArCa
Attention

Հ Ա Ր Գ Ե Լ Ի   Ք Ա Ր Տ Ա Պ Ա Ն Ն Ե Ր


Այժմ մեր կայքում տեղադրված են  ս թ  Ա Պ Ր Ի Լ  ամսվա կոմունալ վճարումների համար անհրաժեշտ տվյալները:

Խնդրում ենք հեռախոսահամարների առջև մուտքագրել համապատասխան բնակավայրի կոդը:


Սիրով տեղեկացնում ենք, որ մենք գործարկել ենք մեր նոր կայքը և ArCa հարմար վճարումների հավելվածը՝ Android և IOS օպերացիոն համակարգերի համար։


 


Armenian Card | ArCa